Diski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi

Hızla artan kent nüfusu ve kent merkezlerinde yoğunlaşan ekonomik aktiviteler, kentleri ve çevresini önlenemez seviyelerde kirletmektedir. Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez şartı olan çevrenin korunması prensibine doğrudan hizmet etmektedir. Ülkemizde kentleşme ile birlikte başlayan alt yapı yatırımları, mevcut kentleşmenin gerisinde kalmıştır. 1998 yılı itibariyle kentsel nüfusun %78’ine kanalizasyon şebekesi hizmeti ulaştırılmış, %31’inde ise atık su, arıtma tesislerinde arıtılarak alıcı ortama bırakılmıştır.

Proje'nin genel amacı, Türkiye’nin ileri düzeyde çevre korumasına ulaşması ve AB müktesebatına uyumun sağlanması ile Türkiye’nin katılım sürecini hızlandırmaktır. Bu projenin temel amacı, atıksu sektörü kapsamındaki öncelikli projeler arasından Türk mevzuatı ve AB müktesebatına uygun yatırım projesi paketleri hazırlanmasıdır.